තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
තෙමහල් නිවස
 • January 2, 2024 12:42 pm
 • Galle City, Galle
Popular
On Call
 • නිරවුල් ඔප්පු
 • ප්‍රධාන පාරට 200m
 • ප්‍රධාන නගරයට 500m
 • කරාපිටිය රෝහලට විනාඩි 20
 • පාසල බැංකු සුපිරි වෙළෙඳ සැල් සැල් අතේ දුරින්
 • විදුලිය ජලය දුරකථන පහසුකම් සහිත

Location

පිටෝවිට,යක්කලමුල්ල ,ගාල්ල ,Galle City,Galle

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service