Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
Kandy house for sale
  • October 17, 2023 9:07 am
  • Kundasale, Kandy
Popular
රු 24,000,000total price(Negotiable)

කුණ්ඩසාලේ මහවැලි උයන නිවාස සංකීර් ණයේ පචස්17 ක ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත. සාමකාමී වටපිටාවක පිහිටි අංග සම්පූර්ණ නිවස විදේශගත වන බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍යයි මිල ගනන් සාකචඡා කරගත හැක. ලක්ෂ 240. 0779317788, 0769642770

Location

Kundasale,Kandy

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service